Εκπαιδευτικά προγράμματα με κεντρικό άξονα το θεατρικό παιχνίδι

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Καλειδοσκοπίου είναι βασισμένα στις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού και έχουν σαν κύριο στόχο την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από το παιχνίδι.

Οι θεματικές με τις οποίες είναι δομημένα τα προγράμματα έχουν γνωστικό χαρακτήρα και καλύπτουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών, εννοιολογικών αλλά και ψυχαγωγικών θεμάτων. Η προσέγγιση τους είναι βιωματική: τα παιδιά  με τις συνεχείς οδηγίες και επιβραβεύσεις του εμψυχωτή αυτοσχεδιάζουν αποδεσμεύοντας την φαντασία τους. Έτσι επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια της ψυχοκινητικής έκφρασης. Κέντρο της όλης διαδικασίας δεν είναι η μίμηση, αλλά η δημιουργία.

Το Θεατρικό Παιχνίδι ως ένα είδος αναπαραστατικής τέχνης συντελεί στην διαμόρφωση αισθητικών αξιών, αλλά και στην πνευματική καλλιέργεια του παιδιού.